1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve tejto webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, s ktorými vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov pod týmto textom.

Zber údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Vaše kontaktné údaje nájdete v odtlačok tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky alebo s vaším súhlasom pri návšteve webovej stránky našimi IT systémami. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po zadaní tejto webovej stránky.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, aby sa zabezpečilo, že webová stránka je poskytovaná bez chýb. Na analýzu správania používateľa sa môžu použiť aj iné údaje.

Aké máte práva v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne prijímať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte právo Požadovať opravu alebo vymazanie týchto údajov. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Máte tiež právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese danej v odtlačok pre ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite túto webovú lokalitu, vaše správanie pri prehliadaní možno štatisticky vyhodnotiť. To sa vykonáva hlavne s cookies a s takzvanými analytickými programami.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

2. Hosting a doručovanie obsahu siete (CDN)

Externý hosting

Táto webová lokalita je hosťovaná externým poskytovateľom služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Môžu zahŕňať IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, údaje o zmluve, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš Hoster bude spracovávať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na splnenie svojich povinností plnenia a bude sa riadiť našimi pokynmi v súvislosti s týmito údajmi.

Uzavretie zmluvy o spracovaní objednávky

Aby sme zabezpečili spracovanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávky s naším hostiteľom.

3. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. To tiež vysvetľuje, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme poukázať na to, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka k zodpovednému orgánu

Prevádzkovateľom údajov na tejto webovej stránke je:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3 (Slovenský)
65552 Limburg – Eschhofen

Telefón: +49 6128 93 52 80
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá rozhoduje samostatne alebo spoločne s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačuje neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonáva až do odvolania, zostáva zrušením nedotknutá.

Právo namietať proti zberu údajov v osobitných prípadoch, ako aj k priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE ČLÁNKU 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE VŽDY PRÁVO BYŤ Z VAŠEJ OSOBITNEJ SITUÁCIE, PROTI SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DISCENDMENT; TENTO POZLÁTENÝ AJ PRE PROFILOVANIE NA TOMTO STANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ SPRACOVANIE, MOŽNO NÁJSŤ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK MÁTE BYDLISKO, NEBUDEME VIAC SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, TO JE PRE, MÔŽEME BYŤ ODPORUČENÉ PRE SPRACOVANIE, ŽE VAŠE ZÁUJMY, PRÁVA A SLOBODY SÚ ALEBO SPRACOVANIE PRÁVA NA PRÁVA (ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI K ČLÁNKU 21 ABS. 1 GDPR).

BUDÚ OSOBNÝMI ÚDAJMI NA PRIAME POUŽITIE, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY OSOBNÝCH ÚDAJOV; TENTO POZLÁTENÝ AJ PRE PROFILOVANIE, ZATIAĽ TO S PRIAMOU APLIKÁCIOU V SÚVISLOSTI. AK SA KONTAKTUJETE, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDÚ POUŽITÉ VIAC NA ÚČELY PRIAMEJ OCHRANY (ZHRNUTIE ČLÁNKU 21 ODS. 2 GDPR).

Právo sťažovať sa príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo sťažovať sa dozornému orgánu, najmä v členskom štáte ich obvyklého pobytu, na mieste práce alebo na mieste údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na automatické spracovanie údajov na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy odovzdanej vám alebo tretej strane v spoločnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, stane sa tak len vtedy, ak je to technicky uskutočniteľné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo požiadavky, ktoré nám odošlete ako operátor lokality, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať zmenou riadka adresy prehliadača z “http://” na “https://” a ikonou zámku v riadku prehliadača.

Ak je zapnuté šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite

Ak po uzatvorení platenej zmluvy existuje povinnosť poskytnúť nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu v prípade inkasa), tieto údaje sa budú vyžadovať na spracovanie platieb.

Platobné transakcie prostredníctvom obvyklých platobných prostriedkov (Visa/MasterCard, inkaso) sa vykonávajú výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať zmenou riadka adresy prehliadača z “http://” na “https://” a ikonou zámku v riadku prehliadača.

V prípade šifrovanej komunikácie nemôžu tretie strany čítať vaše platobné údaje, ktoré nám prenášate.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci príslušných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedené v odtlačok pre ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov.

Právo obmedziť spracovanie

Máte právo požadovať prístup, ktorý ste vo schudli, v ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých z týchto údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese danej v odtlačok. Právo obmedziť spracúvanie existuje v týchto prípadoch:

  • Ak spochybňujete správnosť vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, zvyčajne potrebujeme čas na overenie tohto problému. Počas trvania preskúmania máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Ak bolo spracovanie vašich osobných údajov nezákonné, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania údajov namiesto vymazania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatnenie, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov namiesto vymazania.
  • Ak máte námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, musí sa vytvoriť rovnováha medzi vašimi záujmami a našimi záujmami. Pokiaľ zatiaľ nie je jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje sa môžu spracúvať s výnimkou ich uchovávania, iba s vaším súhlasom alebo s tvrdením, výkonom alebo obranou právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka voči propagačným e-mailom

Proti používaniu kontaktných údajov uverejnených v rámci povinnosti odtlačok na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto namieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr.

4. Zber údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše webové stránky používajú takzvané “cookies”. Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo natrvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom zariadení. Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky odstránia. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich webový prehliadač automaticky neodstráni.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od tretích strán uložené vo vašom zariadení aj pri zadávaní našej webovej stránky (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby poskytované spoločnosťou tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky potrebné, pretože niektoré funkcie webových stránok by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na hodnotenie správania používateľov alebo zobrazovanie reklám.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie (potrebné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie webového publika), sa vypočítavajú na základe článku 6 odseku. 1 svieti. f GDPR, pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak sa požaduje súhlas so skladovaním súborov cookie, uchovávanie týchto súborov cookie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 a GDPR); súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie iba od prípadu k prípadu, vylúčili prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti a umožnili automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Pri vypnutí súborov cookie môže byť funkcia tejto webovej stránky obmedzená.

Pokiaľ súbory cookie používajú tretie strany alebo na účely analýzy, budeme vás o tom osobitne informovať v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby požiadame o váš súhlas.

Cookie súhlas s Borlabs Cookie

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na ich zdokumentovanie v súlade s ochranou údajov. Dodávateľom tejto technológie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len “Borlabs”).

Keď zadáte našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Borlabs, v ktorom sú uložené súhlasy, ktoré udávate, alebo zrušenie týchto súhlasov. Tieto údaje nebudú poslané poskytovateľovi súboru cookie Borlabs.

Zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nežiadate, aby sme ho sami vymazáli alebo neodstránime súbor cookie Borlabs alebo kým sa nevynechá účel uchovávania údajov. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobné informácie o spracovaní súborov cookie Borlabs nájdete na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používanie technológie súhlasu so súbormi cookie Borlabs sa používa na získanie zákonom požadovaných súhlasov na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 s. 1 svieti. c GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • operačný systém používaný
  • Referrer URL
  • Názov hostiteľa prístupového zariadenia
  • Čas žiadosti o server
  • IP adresa

Tieto údaje sa nezlúčia s inými zdrojmi údajov.

Zber týchto údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojich webových stránok – na tento účel, server log súbory musia byť zaznamenané.

Kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára žiadosti, vrátane kontaktných údajov, ktoré tam poskytnete, budú u nás uložené na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto údaje nezdieľame bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na účinnom spracovaní otázok, ktoré nám boli adresované (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 a GDPR), ak sa na to pýtali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nežiadate o ich vymazanie, zrušenie súhlasu s ukladacím priestorom alebo o vynechanie účelu uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia, najmä lehoty uchovávania, zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vašu žiadosť vrátane akýchkoľvek osobných údajov (meno, žiadosť), ktoré z nej vyplývajú, budeme uchovávať a spracúvať na účely spracovania vašej žiadosti. Tieto údaje nezdieľame bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na účinnom spracovaní otázok, ktoré nám boli adresované (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 a GDPR), ak sa na to pýtali.

Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostanú u nás, kým nás nepožiadnete o ich vymazanie, neodvolajte svoj súhlas s ukladacím priestorom alebo kým sa nevynechá účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia, najmä zákonné lehoty uchovávania, zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na tejto webovej stránke využiť ďalšie funkcie na webe. Údaje zadané na tento účel používame len na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, do ktorej ste sa zaregistrovali. Požadované informácie požadované počas registrácie sa musia poskytnúť v plnom rozsahu. V opačnom prípade odmietneme registráciu.

Pri dôležitých zmenách, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky potrebných zmien, používame e-mailovú adresu poskytnutú v čase registrácie, aby sme vás takto informovali.

Spracovanie údajov vložených v čase registrácie sa vykonáva na účely uskutočnenia užívateľského vzťahu vytvoreného registráciou a v prípade potreby na začatie ďalších zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Údaje zhromaždené počas registrácie budeme uchovávať, pokiaľ ste zaregistrovaní na tejto webovej stránke a potom budú vymazané. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Funkcia Komentár na tejto webovej stránke

Pre funkciu komentár na tejto stránke, okrem vášho komentára, informácie o čase, kedy je vytvorený komentár, vaša e-mailová adresa, a ak nemáte post anonymne, užívateľské meno, ktoré ste si vybrali budú uložené.

Uchovávanie IP adresy

Naša funkcia komentár ukladá IP adresy užívateľov, ktorí píšu komentáre. Keďže pripomienky na tejto webovej stránke pred aktiváciou neevízií, potrebujeme tieto údaje, aby sme mohli podniknúť kroky proti autorovi v prípade porušenia zákona, ako sú urážky alebo propaganda.

Prihlásiť na odber noviniek

Ako používateľ webu sa môžete prihlásiť na odber komentárov po prihlásení. Dostanete potvrdzovací e-mail na overenie, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy. Z tejto funkcie sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v informačných e-mailoch. Údaje zadané ako súčasť pripísateľa pripomienok sa v tomto prípade vymažú; Ak ste nám však poskytli tieto údaje na iné účely a inde (napr. objednanie bulletinov), tieto údaje zostanú u nás.

Doba uchovávania komentárov

Pripomienky a súvisiace údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a zostávajú na tejto webovej stránke, kým sa komentovaný obsah úplne nevymaže alebo kým sa pripomienky z právnych dôvodov nezmažú (napr. urážlivé poznámky).

Právny základ

Pripomienky sa uchovávajú na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 a GDPR). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačuje neformálna správa e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré sa už uskutočnili, zostáva zrušením nedotknutá.

5. Sociálne médiá

eRecht24 Nástroj na bezpečné zdieľanie

Obsah na tejto webovej stránke je možné zdieľať v súlade s ochranou údajov na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter & Co. Táto stránka používa nástroj na bezpečné zdieľanie eRecht24. Tento nástroj nenadá priamy kontakt medzi sieťami a používateľmi, kým používateľ aktívne klikne na jedno z týchto tlačidiel. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí súhlas v zmysle článku 30. 1 svieti. a GDPR. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti.

Tento nástroj automaticky neprenesie užívateľské údaje prevádzkovateľom týchto platforiem. Ak je používateľ prihlásený do jednej zo sociálnych sietí, pri používaní sociálnych tlačidiel Facebooku, Twitteru a spol.

Naši používatelia môžu zdieľať obsah tejto stránky v súlade s ochranou údajov na sociálnych sieťach bez vytvárania úplných surfových profilov prevádzkovateľmi sietí.

Facebook Plugins (Like & Share Button)

Pluginy sociálnej siete Facebook sú integrované na tejto webovej stránke. Túto službu poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa Facebooku sa však zhromaždené údaje prenesú aj do USA a ďalších tretích krajín.

Môžete rozpoznať Facebook pluginy podľa loga Facebook alebo “Like” tlačidlo na tejto webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Keď navštívite túto webovú stránku, plugin vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informácie, ktoré ste navštívili túto webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo Facebook “Páči sa mi to”, keď ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky s vaším profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme poukázať na to, že my ako poskytovateľ stránok nedostávame žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov, ako aj o ich používaní spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ak nechcete, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Použitie pluginov Facebook je založený na umenie. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o čo najširšiu viditeľnosť na sociálnych sieťach. Ak sa požiadalo o zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykoná výlučne na základe článku 6 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Zásuvný modul XING

Táto webová stránka používa funkcie siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Zakaždým, keď jedna z našich stránok, ktoré obsahujú XING funkcie je prístupný, je pripojenie k XING servery. Podľa našich informácií sa osobné údaje nebudú uchovávať. Konkrétne nie sú uložené žiadne adresy IP alebo správanie používania sa vyhodnotí.

Uchovávanie a analýza údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o čo najširšiu viditeľnosť na sociálnych sieťach. Ak sa požiadalo o zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykoná výlučne na základe článku 6 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle XING Share nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka používa funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je Spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics používa takzvané “cookies”. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja sa vykonáva na základe článku 30. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať tak svoju webovú stránku, ako aj svoju reklamu. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Anonymizácia IP

Aktivovali sme funkciu anonymizácie IP na tejto webovej stránke. Tým sa skracuje vaša IP adresa od spoločnosti Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore pred jej premiestnením do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, kompiluje správy o aktivite na webových stránkach a poskytuje prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby týkajúce sa aktivity na webových stránkach a používania internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi od spoločnosti Google.

Plugin prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; Chceli by sme však poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesúhlas so zberom údajov

Zhromažďovanie údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Je nastavený súbor cookie na deaktivu, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu vašich údajov o budúcich návštevách tejto webovej stránky: Zakázanie služby Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s používateľmi v službe Google Analytics, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky a pri používaní služby Google Analytics sme v plnej miere implementovali prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické údaje služby Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu “demografické charakteristiky” služby Google Analytics. To vám umožní vytvárať zostavy, ktoré obsahujú vyhlásenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch tretích strán. Tieto údaje nie je možné pridružené ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v položke “Odpor voči zberu údajov”.

Doba skladovania

Údaje na úrovni používateľa a na úrovni udalostí uložené spoločnosťou Google, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. identifikáciou používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamná identifikácia Androidu), budú po 14 mesiacoch anonymizované alebo vymazané. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (nie je prispôsobený)

Táto webová stránka používa službu Google AdSense na integráciu reklám. Poskytovateľom je Spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu Google AdSense používame v neprispôsobenom režime. Preto na rozdiel od prispôsobeného režimu reklamy nie sú založené na vašom predchádzajúcom správaní používateľa a žiadny používateľský profil ste nevytvorili vy. Namiesto toho sa pri výbere reklamy používajú takzvané “kontextové informácie”. Vybrané reklamy budú napríklad závisieť od vašej polohy, obsahu webu, na ktorý sa nachádzate, alebo od aktuálnych hľadaných výrazov. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi prispôsobeným a neprispôsobených zacielením pomocou služby Google AdSense nájdete na: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu byť pri používaní služby Google AdSense uložené aj v neprispôsobenom režime. Tie sa používajú na boj proti podvodom a zneužívaniu, podľa Google. Súbory cookie zostanú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Použitie Google AdSense v non-personalizované režime je založený na umenie. 1 svieti. f GDPR. Máme oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať naše webové stránky aj našu reklamu. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Spoločnosť Google má certifikáciu v rámci “štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA”. Štít na ochranu osobných údajov je cezhraničný vzťah medzi Európskou úniou a USA s cieľom zabezpečiť súlad s európskymi normami ochrany údajov pre spracovanie údajov v Spojených štátoch. Každá spoločnosť certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany osobných údajov.

Nastavenia inzercie môžete vo svojom používateľskom účte prispôsobiť nezávisle. Ak to chcete urobiť, kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa: https://adssettings.google.com/authenticated.

Ďalšie informácie o reklamných technológiách spoločnosti Google nájdete tu:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Táto webová stránka používa funkcie remarketingu služby Google Analytics v spojení s funkciami naprieč zariadeniami služby Google Ads a Google DoubleClick. Poskytovateľom je Spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Táto funkcia umožňuje, aby reklamné publiká vytvorené pomocou remarketingu Služby Google Analytics boli prepojené s funkciami medzi zariadeniami služieb Google Ads a Google DoubleClick. Prispôsobené reklamné správy založené na záujmoch, ktoré vám boli prispôsobené na jednom zariadení (napr. mobilnom telefóne) v závislosti od predchádzajúceho používania a správania pri prehliadaní, sa tak môžu zobrazovať aj v inom zariadení (napr. v tablete alebo počítači).

Ak ste dali svoj súhlas, Spoločnosť Google na tento účel prepája históriu prehliadania webu a aplikácií s vaším účtom Google. Rovnaké prispôsobené reklamné správy sa tak môžu zobrazovať v ľubovoľnom zariadení, do ktoré sa prihlásite pomocou účtu Google.

Na podporu tejto funkcie služba Google Analytics zhromažďuje identifikátory používateľov overené spoločnosťou Google, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi služby Google Analytics, na definovanie a vytváranie publík pre reklamu naprieč zariadeniami.

Remarketing/zacielenie naprieč zariadeniami môžete natrvalo namietať vypnutím prispôsobenej reklamy. nasledujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Súhrn zhromaždených údajov vo vašom účte Google je založený výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete odoslať alebo odvolať so spoločnosťou Google (článok 6 ods. 1 a GDPR). V prípade operácií zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené s vaším účtom Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste namietali proti zlúčeniu), je zhromažďovanie údajov založené na článku 10 ods. 1 svieti. f GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webovej stránky má záujem na anonymizovanej analýze návštevníkov webových stránok na reklamné účely.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Sledovanie konverzií Google Ads a Google

Táto webová stránka používa službu Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

V rámci služby Google Ads používame takzvané sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, súbor cookie sa nastaví na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač umiestňuje do počítača používateľa. Platnosť týchto súborov cookie uplynie po 30 dňoch a nepoužíva sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a my môžeme uznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Google Ads. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci nájdu celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Avšak, nedostanete žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na osobnú identifikáciu užívateľov. Ak sa neželáte zúčastniť sledovania, môžete namietať proti tomuto používaniu jednoduchým vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v časti Používateľské nastavenia. Potom nie sú zahrnuté do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie “konverzných súborov cookie” a používanie tohto nástroja na sledovanie sa vykonáva na základe článku 300. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať tak svoju webovú stránku, ako aj svoju reklamu. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o službe Google Ads a sledovaní konverzií Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie iba od prípadu k prípadu, vylúčili prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti a umožnili automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Pri vypnutí súborov cookie môže byť funkcia tejto webovej stránky obmedzená.

Google DoubleClick

Táto webová stránka používa funkcie Google DoubleClick. Poskytovateľom je Google LLC, 1600 Amfiteáter Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len “DoubleClick”).

DoubleClick sa používa na zobrazovanie reklám založených na záujmoch v reklamnej sieti Google. Reklamy môžu byť prispôsobené záujmom príslušného diváka pomocou DoubleClick. Naše reklamy sa môžu napríklad zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania Google alebo v reklamných banneroch priradených k službe DoubleClick.

Aby bolo možné zobraziť záujem-orientované reklamy pre užívateľov, DoubleClick musí byť schopný rozpoznať príslušného diváka. Na tento účel je v prehliadači používateľa uložený súbor cookie, za ktorým sú uložené webové stránky navštívené používateľom, kliknutia a rôzne ďalšie informácie. Tieto informácie sa kombinujú do pseudonymného používateľského profilu s cieľom zobraziť dotknutým používateľom reklamu založenú na záujmoch.

Používanie služby Google DoubleClick je v záujme cielených reklamných opatrení. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prestal ukladať súbory cookie. Môže to však byť spojené s obmedzením funkcií prístupnej webovej stránky. Je tiež potrebné poznamenať, že DoubleClick môže tiež použiť iné technológie na vytváranie používateľských profilov. Vypnutie súborov cookie preto nezaručuje, že sa nevytvoria žiadne používateľské profily.

Ďalšie informácie o tom, ako namietať proti reklamám, ktoré Google zobrazuje, nájdete v nasledujúcich odkazoch: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Táto webová stránka používa Facebook návštevník akčný pixel na meranie konverzie. Túto službu poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa Facebooku sa však zhromaždené údaje prenesú aj do USA a ďalších tretích krajín.

To umožňuje sledovanie správania návštevníkov stránky po ich presmerovaní na webovú lokalitu poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje hodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizáciu budúcich reklamných opatrení.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje však facebook uchováva a spracúva tak, aby bolo možné pripojenie k príslušnému používateľskému profilu a facebook mohol tieto údaje použiť na svoje vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami používania údajov Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovať reklamy na facebookových stránkach, ako aj mimo Facebooku. Toto použitie údajov nemôžeme ovplyvniť my ako prevádzkovateľ webu.

Použitie facebook pixelov je založený na umenie. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na účinných reklamných aktivitách vrátane sociálnych médií. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu Vlastné publiká môžete vypnúť aj v časti Nastavenia reklamy v časti https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení na Facebook.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete zakázať reklamu na základe používania od Facebooku na webovej stránke Európskej aliancie interaktívnej digitálnej reklamy: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje o bulletine

Ak si želáte dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, požadujeme od vás, aby ste poskytli e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte s tým, že dostanete bulletin. Ďalšie údaje sa nezbierajú alebo sa zbierajú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neodovzýme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov vložených do registračného formulára bulletinu sa vykonáva výlučne na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 a GDPR). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré sa už uskutočnili, zostáva zrušením nedotknutá.

Údaje, ktoré ste uložili na účely prijímania bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb bulletinu, kým vás neodoslali z bulletinu a neodmienú z distribučného zoznamu bulletinov po odhlásení bulletinu. Údaje uložené na iné účely zostávajú týmto nedotknuté.

Po odchode z distribučného zoznamu bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa uložená na čiernej listine u nás alebo u poskytovateľa informačných služieb, aby sa zabránilo budúcim korešpondenciám. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. To slúži vášmu záujmu a nášmu záujmu o splnenie zákonných požiadaviek pri odosielaní bulletinov (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladací priestor na čiernej listine nie je časovo obmedzený. Môžete namietať proti skladovaniu, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Mailchimp

Táto webová stránka používa MailChimp služby posielať bulletiny. Poskytovateľom je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, ktorá môže byť použitá na organizovanie a analýzu bulletinov, okrem iného. Keď zadáte informácie na účely prijatia bulletinu (napr. e-mailovej adresy), uložia sa na serveroch MailChimp v Spojených štátoch.

MailChimp je certifikovaný podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Štít na ochranu osobných údajov je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o zabezpečení súladu s európskymi normami ochrany údajov v USA.

S pomocou MailChimp, môžeme analyzovať naše newsletter kampane. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou mailchimp, súbor (web-beacon) obsiahnuté v e-maile sa pripojí k serverom MailChimp v Spojených štátoch. To vám umožní určiť, či bola správa bulletinu otvorená a na ktoré prepojenia sa v prípade potreby kliklo. Zhromažďuje aj technické informácie (napr. čas vyhľadávania, IP adresu, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť príslušnému príjemcovi bulletinu. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu informačných kampaní. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov.

Ak nechcete analýzu MailChimp, musíte sa odhlásiť z newsletteru. Na tento účel poskytujeme príslušný odkaz v každej správe bulletinu. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 a GDPR). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré sa už uskutočnili, zostáva zrušením nedotknutá.

Údaje, ktoré ste uložili na účely prijímania bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb bulletinu, kým vás neodoslali z bulletinu a neodmienú z distribučného zoznamu bulletinov po odhlásení bulletinu. Údaje uložené na iné účely zostávajú týmto nedotknuté.

Po odchode z distribučného zoznamu bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa uložená na čiernej listine u nás alebo u poskytovateľa informačných služieb, aby sa zabránilo budúcim korešpondenciám. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. To slúži vášmu záujmu a nášmu záujmu o splnenie zákonných požiadaviek pri odosielaní bulletinov (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladací priestor na čiernej listine nie je časovo obmedzený. Môžete namietať proti skladovaniu, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavretie dohody o spracovaní údajov

S MailChimp sme uzavreli takzvanú “dohodu o spracovaní údajov”, v ktorej zaväzujeme MailChimp chrániť údaje našich zákazníkov a nezverejňovať ich tretím stranám.

8. Pluginy a nástroje

Služba YouTube so zvýšenou ochranou osobných údajov

Táto webová stránka integruje videá zo služby YouTube. Stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. Podľa YouTube, tento režim neumožňuje YouTube ukladať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, než sa pozerať na video. Rozšírený režim ochrany údajov však nevyhnutne nevylučuje prenos údajov partnerom youTube. Služba YouTube sa tak pripája k sieti Google DoubleClick bez ohľadu na to, či sledujete video.

Akonáhle spustíte video YouTube na tejto webovej stránke, pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube bude informovaný o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vaše správanie prehliadania priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

Okrem toho môže youTube uložiť rôzne súbory cookie do vášho zariadenia po spustení videa. Pomocou týchto súborov cookie môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie video štatistík, zlepšenie použiteľnosti a predchádzanie podvodom. Súbory cookie zostanú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

V prípade potreby sa po spustení videa youtube môžu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR. Ak sa požiadalo o zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykoná výlučne na základe článku 6 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného vzhľadu písiem. Písma Google sa inštalujú lokálne. Pripojenie k serverom Google sa neudeje.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete v https://developers.google.com/fonts/faq a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Táto webová stránka používa webové písma Adobe na konzistentné zobrazovanie určitých písiem. Poskytovateľom je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Keď navštívite túto webovú lokalitu, váš prehliadač načíta požadované písma priamo od spoločnosti Adobe, aby sa správne zobrazili do vášho zariadenia. Váš prehliadač sa pripája k serverom spoločnosti Adobe v SPOJENÝCH ŠTÁTOCH. To umožní spoločnosti Adobe zistiť, že táto webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Spoločnosť Adobe tvrdí, že pri poskytnutí písiem sa ukladajú žiadne súbory cookie.

Spoločnosť Adobe je certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Štít na ochranu osobných údajov je dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o zabezpečení súladu s európskymi normami ochrany údajov. Pre viac informácií navštívte: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Uchovávanie a analýza údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o jednotné znázornenie rezu písma na svojej webovej stránke. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o adobe fontoch nájdete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe nájdete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Táto stránka používa mapové služby Google Maps cez API. Poskytovateľom je Spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Máp Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR. Ak sa požiadalo o zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykoná výlučne na základe článku 6 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s používateľmi, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Openstreetmap

Používame mapovú službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovateľom je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené kráľovstvo.

Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá obsahuje OpenStreetMap, budete okrem iného kontaktovaní. Preposlal vašu IP adresu a ďalšie informácie o vašom správaní na tejto webovej stránke spoločnosti OSMF. OpenStreetMap môže ukladať súbory cookie vo vašom prehliadači. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; Chceli by sme však poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Polohu môžete sledovať aj vtedy, ak ste ju povolili v nastaveniach zariadenia, napríklad v telefóne. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov. Podrobnosti nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov OpenStreetMap na nasledujúcom odkaze: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Použitie OpenStreetMap je v záujme atraktívnej prezentácie našich on-line ponúk a jednoduché vyhľadávanie miest, ktoré sme uviedli na webových stránkach. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Google reCAPTCHA Google reCAPTCHA Google reCAPTCHA Google re

Na tejto webovej stránke používame “Google reCAPTCHA” (ďalej len “reCAPTCHA”). Poskytovateľom je Spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

cieľom reCAPTCHA je overiť, či zadávanie údajov na tejto webovej stránke (napr. v kontaktnej forme) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky, akonáhle návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, trvanie pobytu návštevníka webovej stránky na webovej stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy budú poslané spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA bežia úplne na pozadí. Návštevníci stránok nie sú upozornení, že prebieha analýza.

Uchovávanie a analýza údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ochrane svojich webových ponúk pred zneužívaním automatizovaného špionáže a spamu. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a v podmienkach používania Google na týchto odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Online marketing a partnerské programy

Partnerský program Amazon

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky sa zúčastňujú partnerského programu Amazon EU. Táto webová stránka používa Amazon zahrnúť reklamy a odkazy na stránku Amazon.de, kde môžeme zarobiť peniaze z reklamy náhrady. Amazon používa cookies na pochopenie pôvodu objednávok. To umožňuje Amazon uznať, že ste klikli na partnerský odkaz na tejto webovej stránke.

Uchovávanie a analýza údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na správnom výpočte jeho affiliate odmeny. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas so skladovaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 10 ods. 1 svieti. a GDPR; súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosti Amazon nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. eCommerce a poskytovatelia platieb

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o zásobách). Toto sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 svieti. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na to, aby sme používateľovi umožnili alebo fakturovali používanie služby.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa odstránia po uzavretí objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy pre internetové obchody, predajcov a odosielanie tovaru

Osobné údaje prenášame tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné v súvislosti so spracovaním zmlúv, napríklad spoločnostiam povereným dodaním tovaru alebo úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb. Ďalší prenos údajov sa neudeje, alebo len vtedy, ak ste výslovne súhlasili s prenosom. Vaše údaje nebudú odovzdané tretím stranám bez výslovného súhlasu, napríklad na účely reklamy.

Základom pre spracovanie údajov je článok 31. 1 svieti. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Paypal

Na tejto webovej stránke ponúkame platbu cez PayPal. Poskytovateľom tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len “PayPal”).

Ak vyberiete platbu cez PayPal, údaje o platbe, ktoré zadáte, sa prenesú do služby PayPal.

Prenos vašich údajov do služby PayPal je založený na článok 30. 1 svieti. a GDPR (súhlas) a čl. 1 svieti. b GDPR (spracovanie na plnenie zmluvy). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Zrušenie nemá vplyv na účinnosť minulých operácií spracovania údajov.

Klarna (Klarna)

Na tejto webovej stránke ponúkame, okrem iného, platby za služby Klarna. Dodávateľom je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len “Klarna”).

Klarna ponúka rôzne možnosti platby (napr. nákup splátok). Ak sa rozhodnete zaplatiť s Klarna (Klarna pokladňa riešenie), Klarna bude zhromažďovať rôzne osobné údaje od vás. Podrobnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna na nasledujúcom odkaze: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna používa cookies na optimalizáciu používania riešenia klarna pokladne. Optimalizácia riešenia pokladne predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 1 svieti. f GDPR. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a nespôsobujú žiadne škody. Zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstráníte. Podrobnosti o používaní súborov cookie Klarna nájdete na nasledujúcom odkaze: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Prenos vašich údajov spoločnosti Klarna je založený na článku 6 ods. 1 svieti. a GDPR (súhlas) a čl. 1 svieti. b GDPR (spracovanie na plnenie zmluvy). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Zrušenie nemá vplyv na účinnosť minulých operácií spracovania údajov.

Directebanking (Priame banky)

Na tejto webovej stránke ponúkame, okrem iného, platbu “okamžitým prevodom”. Poskytovateľom tejto platobnej služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len “Sofort GmbH”).

S pomocou postupu “Okamžitý prevod” dostávame potvrdenie o platbe od spoločnosti Sofort GmbH v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť naše záväzky.

Ak ste si zvolili spôsob platby “Okamžitý prevod”, pošlete PIN kód a platné TAN spoločnosti Sofort GmbH, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť na svoj online bankový účet. Spoločnosť Sofort GmbH po prihlásení automaticky skontroluje zostatok na vašom účte a vykoná nám prevod pomocou VÁŠHO TAN-u. To potom okamžite pošle nám potvrdenie transakcie. Po prihlásení sa automaticky skontroluje aj váš predaj, úverový limit kreditu MRP a prítomnosť iných účtov a ich majetku.

Okrem PIN kódu a TAN sa platobné údaje, ktoré zadáte, ako aj osobné údaje zasielajú aj spoločnosti Sofort GmbH. Údaje o vás sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a prípadne ďalšie údaje potrebné na spracovanie platieb. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na bezpochyby zistenie vašej identity a na zabránenie podvodom.

Prenos vašich údajov spoločnosti Sofort GmbH je založený na článku 10. 1 svieti. a GDPR (súhlas) a čl. 1 svieti. b GDPR (spracovanie na plnenie zmluvy). Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Zrušenie nemá vplyv na účinnosť minulých operácií spracovania údajov.

Podrobnosti o platbe okamžitým bankovým prevodom nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

11. Vlastné služby

Zaobchádzanie s údajmi o žiadateľovi

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na nás (napr. e-mailom, poštou alebo online prihláškou). V nasledujúcom texte vás informujeme o rozsahu, účele a používaní vašich osobných údajov zhromaždených počas procesu podávania žiadostí. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými ostatnými právnymi ustanoveniami a že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Rozsah a účel zberu údajov

Keď nám pošlete žiadosť, spracúvame vaše osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky v priebehu pohovorov atď.), pokiaľ je to potrebné pre rozhodnutie o vytvorení pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 nemeckého spolkového zákona (začatie pracovnoprávneho vzťahu), článok 6 ods. 1 svieti. b GDPR (všeobecné začatie zmlúv) a ak ste dali svoj súhlas, článok 6 ods. 0). 1 svieti. a GDPR. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v našej spoločnosti odovzdané len osobám zapojeným do spracovania vašej žiadosti.

Ak je žiadosť úspešná, vami predložené údaje sa spracujú na základe § 26 nemeckého zákona o ochrane údajov (BDSG) a čl. 1 svieti. b GDPR uložené v našich systémoch spracovania údajov na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu.

Obdobie uchovávania údajov

Ak vám nemôžeme ponúknuť pracovnú ponuku, odmietnuť pracovnú ponuku alebo stiahnuť vašu žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať údaje, ktoré nám poskytnete na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) až 6 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadostí (zamietnutie alebo stiahnutie žiadosti). Údaje sa potom odstránia a dokumenty fyzickej aplikácie sa zničia. Zadržanie sa používa najmä na účely overenia v prípade sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné po uplynutí šesťmesačnej lehoty (napr. v dôsledku hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu), vymazanie sa uskutoční len vtedy, ak už nie je potrebný účel ďalšieho uchovávania.

Dlhšie uchovávanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak ste dali príslušný súhlas (článok 6 ods. 1 a GDPR) alebo ak povinnosti zákonného uchovávania bránia vymazaniu.

Vstup do žiadateľskej skupiny

Ak vám neponúkame pracovnú ponuku, môžete vás pridať do nášho bazéna žiadateľov. V prípade prijatia budú všetky dokumenty a informácie zo žiadosti postúpené žiadateľovi, aby vás kontaktovali v prípade vhodných voľných pracovných miest.

Vstup do skupiny žiadateľov je založený výlučne na vašom výslovnom súhlase (článok 6 ods. 1 a GDPR). Predloženie súhlasu je dobrovoľné a nesúvisí s prebiehajúcim procesom podávania žiadostí. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V tomto prípade sa údaje zo skupiny žiadateľov natrvalo vymažú, pokiaľ neexistujú právne dôvody na uchovávanie údajov.

Údaje zo žiadateľskej skupiny sa neodvolateľne vymažú najneskôr dva roky po tom, ako bol súhlas daný.